POLISA NA BARDZO "POWAŻNE ZACHOROWANIA"

Organizacja i pokrycie kosztów leczenia nawet do 2 000 000 €. Dostęp do ponad 50 000 lekarzy w 450 specjalizacji specjalizacji. Składka to jedyne 84 zł miesięcznie.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

  Organizacja i pokrycie kosztów leczenia za granicą odbywa się na podstawie drugiej opinii medycznej w przypadku wystąpienia poniższych stanów chorobowych:
 1. zdiagnozowanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego (w tym białaczka, mięsak i chłoniak),
 2. nowotwor złośliwy w stadium nieinwazyjnym lub nowotrwór in situ,
 3. ciężka dysplazja przednowotworowa
  lub zaistnieje potrzeba przeprowadzenia:
 1. operacji pomostowania naczyń wieńcowych (By-pass),
 2. zabiegu kardiochirurgicznego wymiany lub naprawy zastawki serca,
 3. operacji neurochirurgicznej,
 4. przeszczepu narządów od żywego dawcy,
 5. przeszczepu szpiku kostnego.

Gwarantujemy:
• Second Medical Opinion - przygotowanie drugiej opinii medycznej.
• organizację i pokrycie kosztów leczenia za granicą przez światowej klasy specjalistów.
• leczenie w renomowanych klinikach.
• pokrycie kosztów podróży i pobytu osoby ubezpieczonej, towarzyszącej oraz dawcy narządów.
• wypłatę dziennego świadczenia szpitalnego w wysokości 100 EUR za dzień (max przez 60 dni).
• zwrot kosztów leków będących kontynuacją leczenia – do 50 000 EUR.
• usługę Follow Up Care - kontrolę stanu zdrowia po zakończeniu leczenia.
• pokrywanie kosztów chirurgii odtwórczej.
• realizację świadczeń przez 36 miesięcy od rozpoczęcia leczenia.

Limit odpowiedzialności: 2 000 000 EUR w życiu ubezpieczonego.


Druga opinia medyczna:
• pomoc w zebraniu dokumentacji medycznej niezbędnej do wydania raportu eksperta
• ponowna ocena histopatologiczna zawierająca, wskazanie wykonania ponownych badań tkanek pobranych poprzednio od Ubezpieczonego
• przetłumaczenia na język obcy zebranej dokumentacji medycznej
• przekazania przetłumaczonej dokumentacji medycznej do lekarza konsultanta, specjalizującego się w danym schorzeniu
• sporządzenia przez eksperta pisemnego raportu w języku polskim


Organizacja oraz pokrycie kosztów leczenia:
• Medical Concierge Service - wskazanie Ubezpieczonemu informacji o maksymalnie trzech klinikach poza granicami RP, w których dalsze leczenie i konieczna diagnostyka mogą być przeprowadzone
• leczenie za granicą zdefiniowanego poważnego stanu chorobowego Ubezpieczonego
• podróż lub transport medyczny Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy
• zakwaterowania Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej i/lub dawcy
• sprowadzenie zwłok Ubezpieczonego i/lub dawcy
• w przypadku siły wyższej i ograniczeń w przemieszczaniu się (aktualny przykład pandemii) możliwość zorganizowania alternatywnego leczenia w Polsce zamiast wyjazdu za granicę.