Wybierz ubezpieczenie
Zamówienie
Potwierdzenie

Ubezpieczenie szkolne NNW

Wybierz ubezpieczenie szkolne od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w wariancie dopasowanym do Twoich potrzeb
Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie każdego wariantu!

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Edu Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu Ubezpieczyciela z dnia 18.04.2023 r. wraz z postanowieniami dodatkowymi do OWU.

Krok 1 z 3

Porównaj warianty ubezpieczenia NNW

Zakres ubezpieczenia WARIANT A WARIANT B WARIANT C WARIANT D WARIANT E
Suma Ubezpieczenia (SU) 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 80 000 zł
Rodzaj i wysokość świadczenia
1 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW na terenie placówki oświatowej 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 100 000 zł 160 000 zł
(łącznie ze świadczeniem wskazanym w punkcie 2)
2 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym zawał serca i udar mózgu w odniesieniu do ubezpieczonego będącego dzieckiem) 20 000 zł 30 000 zł 40 000 zł 50 000 zł 80 000 zł
3 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego (łącznie ze świadczeniem wskazanym w pkt 2) 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 100 000 zł 160 000 zł
4 Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 8 000 zł
5 Uszczerbek w wyniku NW (1% SU za uszczerbek na zdrowiu od 1% do 15%) 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 800 zł
6 Uszczerbek w wyniku NW (1,5% SU za uszczerbek na zdrowiu powyżej 15% do 99%) 300 zł 450 zł 600 zł 750 zł 1 200 zł
7 100% Uszczerbek w wyniku NW  - 200% SU 40 000 zł 60 000 zł 80 000 zł 100 000 zł 160 000 zł
8 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (świadczenie jednorazowe) 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 800 zł
9 Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW (świadczenie jednorazowe) 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 800 zł
10 Oparzenia i odmrożenia (II, III i IV stopnia) – Opcja D2 II - 200 zł II - 200 zł II - 200 zł II - 200 zł II - 200 zł
III - 600 zł III - 600 zł III - 600 zł III - 600 zł III - 600 zł
IV - 1 000 zł IV - 1 000 zł IV - 1 000 zł IV - 1 000 zł IV - 1 000 zł
11 Pogryzienie przez psa 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 800 zł
12 lub pokąsanie, ukąszenie (świadczenie jednorazowe) pod warunkiem co najmniej dwudniowego pobytu w szpitalu w wyniku pokąsania, ukąszenia 400 zł 600 zł 800 zł 1 000 zł 1 600 zł
13 Rozpoznanie u Ubezpieczonego sepsy u ubezpieczonego będącego dzieckiem (jednorazowe świadczenie) 2 000 zł 3 000 zł 4 000 zł 5 000 zł 8 000 zł
14 Rozpoznanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca – Opcja D10 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
15 Uciążliwe leczenie – Opcja D12 - leczenie Ubezpieczonego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz spowodował uszkodzenia ciała Ubezpieczonego, z tytułu którego: a) Ubezpieczonemu nie przysługują świadczenia z żadnej z Opcji, o których mowa §4 ust. 1, oraz b) Ubezpieczony wymagał leczenia i odbył co najmniej dwie stacjonarne, kontrolne wizyty lekarskie w placówce medycznej, lub doznał czasowej niezdolności Ubezpieczonego do nauki lub do pracy przez okres nie krótszy niż 12 dni 200 zł 300 zł 400 zł 500 zł 500 zł
16 Zatrucie pokarmowe 2% lub nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem 4% (jednorazowe świadczenie) 400 zł lub 800zł 600 zł lub 1 200 zł 800 zł lub 1 600 zł 1000 zł lub 2 000 zł 1600 zł lub 3 200 zł
17 Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny) 1 000 zł 1 500 zł 2 000 zł 2 500 zł 4 000 zł
18 Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy – Opcja D17 do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł do 1 500 zł
19 Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie do 6 000 zł do 9 000 zł do 12 000 zł do 15 000 zł do 24 000 zł
20 Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 6 000 zł do 9 000 zł do 12 000 zł do 15 000 zł do 24 000 zł
21 Koszty zakupu lub naprawy okularów korekcyjnych lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej do 350 zł do 350 zł do 350 zł do 350 zł do 350 zł
22 Pobyt w szpitalu w wyniku NW – Opcja D3 - świadczenie płatne od 1 dnia pod warunkiem 2 dniowego pobytu w szpitalu, max. do 95 dni) 100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 100 zł za dzień od 1 do 10 dnia 100 zł za dzień od 1 do 10 dnia
150 zł za dzień od 11 do 95 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia 150 zł za dzień od 11 do 95 dnia
23 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby – Opcja D4 - świadczenie płatne od 2 dnia pod warunkiem 3 dniowego pobytu w szpitalu, max. do 100 dni 100 zł za dzień od 2 do 100 dnia 100 zł za dzień od 2 do 100 dnia 100 zł za dzień od 2 do 100 dnia 100 zł za dzień od 2 do 100 dnia 100 zł za dzień od 2 do 100 dnia
24 Poważne Choroby – Opcja D5 - Jednorazowe świadczenie w przypadku rozpoznania Poważnej Choroby, aż 13 jednostek chorobowych. 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
25 Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW – Opcja D11 do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł do 1 000 zł
26 Koszty leczenia w wyniku NW (w tym również operacje plastyczne) Opcja D8 Do 3 000 zł Do 3 000 zł Do 4 500 zł Do 6 000 zł Do 10 000 zł
w tym podlimit na  rehabilitację do 1 000 zł 
w tym podlimit na zwrot kosztów operacji plastycznej w wysokości do 5 000 zł
 w tym podlimit na zwrot kosztów leków w wysokości do 500 zł 
27 Assistance EDU PLUS - indywidualne korepetycje, pomoc medyczna i rehabilitacyjna – Opcja D13 Do 5 000 zł Do 5 000 zł Do 5 000 zł Do 5 000 zł Do 5 000 zł
28 Hejt Stop - pomoc informatyczna, psychologiczna i prawna  Do 5 000 zł Do 5 000 zł Do 5 000 zł Do 5 000 zł Do 5 000 zł
WYCZYNOWE UPRAWIANIE SPORTU TAK TAK TAK TAK TAK
SKŁADKA ZA OSOBĘ 47,60 zł 65,00 zł 80,50 zł 98,00 zł 148,00 zł

Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna się dzień po opłaceniu składki na konto Centrum Polis Sp. z o.o., wskazane w procesie zawierania umowy ubezpieczenia.   

Oferta przygotowana na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 18 kwietnia 2023r. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 18 kwietnia 2023r. dostępnych na stronie www.interrisk.pl

Krok 2 z 3

Wybierz wariant i podaj dane dziecka / dane osoby ubezpieczonej

Wprowadź poniżej dane osób, które chcesz ubezpieczyć.

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczonym w ramach oferty może być osoba fizyczna w wieku do 18 lat, a w przypadku uczęszczania do szkoły na terenie RP- w wieku do 26 lat zgodnie z definicją „Dziecko” zawartą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia EDU Plus zatwierdzonych uchwałą nr 01/18/04/2023 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 18 kwietnia 2023r.

  • *Imię

    Drugie imię

    *Nazwisko

    *Pesel

Dokumenty do pobrania