Regulamin Programu Promocyjnego dla nowych klientów pod nazwą „Z naszą polisą zyskujesz więcej”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin Programu Promocyjnego pod nazwą „Z naszą polisą zyskujesz więcej” przeznaczony jest wyłącznie dla nowych klientów Organizatora.
2. Organizatorem Programu jest Centrum Polis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, NIP: 6652988526, REGON: 302039965, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00004100134.
3. Program polega na przyznaniu nowym klientom Centrum Polis przy zawarciu Umowy Ubezpieczenia (Polisy) Nagrody w postaci – wedle wyboru Uczestnika - bonu paliwowego lub bonu zakupowego Sodexo. Nagroda będzie przyznawana w wysokości i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. nformacje o Programie Promocyjnym wraz z Regulaminem Programu Promocyjnego dostępne są̨ na stronie internetowej Organizatora Programu www.centrumpolis.pl oraz w jego biurach znajdujących się w 62-510 Konin przy ul. Poznańska 74B/1, a także w wybranych placówkach podmiotów z nim współpracujących.

§ 2 DEFINICJE
Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1. Regulamin - niniejszy regulamin Programu Promocyjnego dla nowych klientów pod nazwą „Z naszą polisą zyskujesz więcej”, określający zasady i warunki prowadzenia Programu.
2. Program - Program Promocyjny dla nowych klientów pod nazwą „Z naszą polisą zyskujesz więcej” organizowany przez Centrum Polis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który prowadzony jest na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Okres trwania Programu – okres, w którym prowadzony jest Program tj. od dnia 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r., przy czym może on być przedłużony jednokrotnie lub wielokrotnie. Organizator dopuszcza możliwość kolejnych edycji Programu pod tą samą lub inną nazwą, przy czym warunki kolejnych Programów każdorazowo ustalane będą w towarzyszącym nowemu Programowi Regulaminie.
4. Centrum Polis lub Organizator – Centrum Polis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, NIP: 6652988526, REGON: 302039965, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00004100134.
5. Uczestnik – nowy klient Organizatora, zawierający u niego Umowę Ubezpieczenia, przy czym jako nowego klienta rozumie się wyłącznie osobę fizyczną, która nie miała nigdy wcześniej Umowy Ubezpieczenia (Polisy) zawartej za pośrednictwem Organizatora.
6. Umowa Ubezpieczenia lub Polisa – umowa zawarta za pośrednictwem Centrum Polis z jednym ze współpracujących z nim Towarzystw Ubezpieczeniowych. Przez Umowę Ubezpieczenia dane Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się, w zakresie swej działalności, spełnić określone świadczenie (świadczenia) w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, w zamian za opłacenie przez Uczestnika określonej w tej umowie składki.
7. Towarzystwa Ubezpieczeniowe - przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność ubezpieczeniową i funkcjonują w formie spółki akcyjnej, bądź na zasadzie wzajemności w oparciu o przepisy polskiego prawa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844 ze zm.), z którymi na podstawie umów agencyjnych, współpracuje Organizator.
8. Składka – składka należna Towarzystwu Ubezpieczeniowemu z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia, do której zapłaty zobowiązany jest Uczestnik.
9. Ubezpieczający – Uczestnik zawierający Umowę Ubezpieczenia na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej.
10. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Organizatora, pod adresem internetowym www.centrumpolis.pl
11. Nagroda – bony paliwowe lub bony zakupowe Sodexo. Bony uprawniają posiadacza do dokonania za ich pomocą zakupów o wartości nie wyższej niż wskazana na bonie nominał.
a) zakupów za pomocą bonów paliwowych można dokonać przez okres ich ważności na stacjach paliw wskazanych na stronie internetowej Organizatora, które współpracują z nim przy realizacji Programu. Okres ważności bonu paliwowego jest na nim wskazany. Podczas dokonywania zakupów za pomocą bonów paliwowych nie jest możliwe wydanie reszty w gotówce oraz bony paliwowe nie są wymieniane na gotówkę
b) zakupów za pomocą bonów Sodexo można dokonać przez okres ich ważności w sklepach wskazanych na stronie internetowej: https://dlaciebie.sodexo.pl. Okres ważności wskazany jest na bonie. Podczas dokonywania zakupów za pomocą bonów Sodexo, nie jest możliwe wydanie reszty w gotówce oraz bony nie są wymieniane na gotówkę.
12. Karta – Karta udziału w programie, którą Uczestnik obowiązany jest wypełnić w całości tj. poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól oraz przez jej opatrzenie datą i podpisanie. Wzór Karty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE ORAZ WARUNKI OTRZYMANIA NAGRODY
W Programie bierze udział oraz otrzymuje nagrodę wyłącznie Uczestnik, który spełni łącznie następujące warunki:
1. W okresie trwania Programu jest Ubezpieczającym, który po raz pierwszy zawarł Umowę Ubezpieczenia za pośrednictwem Organizatora z jednym ze współpracujących z nim Towarzystw Ubezpieczeniowych.
2. Przystąpi do Programu, przy czym przystąpienie polega na wypełnieniu w sposób pełny oraz opatrzeniu datą i podpisaniu Karty. Poprzez wypełnienie i podpisanie Karty Uczestnik wyraża wolę udziału w Programie. Datą przystąpienia do Programu jest data podpisania Karty.
3. Opłaci w całości i w terminie wskazanym w Umowie Ubezpieczenia należną składkę. Jeżeli płatność składki rocznej rozłożona została przez Uczestnika na raty, to w Programie bierze udział wyłącznie Uczestnik, który opłacił terminowo i w pełnej wysokości wszystkie raty. W takim przypadku możliwość otrzymania nagrody powstaje dopiero z chwilą opłacenia ostatniej raty.
4. W przypadku nieopłacenia Składki w pełnej wysokości, nieterminowo, odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia lub w przypadku rozłożenia składki rocznej na raty nieopłacenie którejkolwiek raty w pełnej wysokości lub w umownym terminie Nagroda nie przysługuje.

§ 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. W związku z uczestnictwem w Programie będą przetwarzane następujące dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer aktywnej Polisy, nr PESEL.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Centrum Polis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, NIP: 6652988526, REGON: 302039965, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00004100134.
3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu wyłącznie w celu przeprowadzenia tego Programu oraz w celu przeprowadzenia ewentualnego postepowania reklamacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:
a) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, którym jest wykonanie zobowiązań wynikających z Programu,
b) obowiązek prawny ciążący na Administratorze.
5. Uczestnicy Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić w stosunku do nich realizację Programu przez Organizatora.
6. Dane osobowe Uczestników Programu będą przechowywane od momentu ich podania przez Uczestnika Programu przez czas trwania Programu oraz po jego zakończeniu przez okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia przez Uczestników Programu roszczeń z tytułu uczestnictwa w Programie, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Kodeksu cywilnego lub przepisów podatkowych). Po upływie tych terminów dane osobowe będą trwale usuwane.
7. Za pośrednictwem adresu e-mail: ubezpieczenia@centrumpolis.pl lub pisemnie (listem wysłanym na adres: ul. Poznańska 74B/1, 62-510 Konin) Uczestnicy Programu:
a) mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
b) mogą żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
c) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Programu jest przesłanka prawnie usprawiedliwionego celu Administratora, mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje im prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
d) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika Programu jest zgoda, mają oni prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Uczestnicy Programu mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.giodo.gov.pl.
9. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych, w tym uprawnień Uczestników Programu, można znaleźć na stronie na stronie www.centrumpolis.pl oraz w wybranych placówkach podmiotów współpracujących z Organizatorem.

§ 5 NAGRODA
1. Uczestnik Programu, poprzez udział w Programie, jest uprawniony do uzyskania na zasadach określonych w Regulaminie Nagrody.
2. Nagroda przyznawana będzie w formie bonów paliwowych lub bonów zakupowych Sodexo o wartości uzależnionej od wysokości składki z Umowy Ubezpieczenia zawartej przez Uczestnika Programu. Wysokość należnej Nagrody ustalana będzie w sposób następujący:
a) jeżeli Uczestnik Programu zawrze za pośrednictwem Organizatora Umowę Ubezpieczenia OC z opcjami dodatkowymi (OC+NNW/ASSISTANCE lub innymi dodatkami) lub ubezpieczenie majątkowe (mieszkanie, dom, firma, rolne) przy której wysokość rocznej składki wynosić będzie od 410 zł. do 799 zł. – to wysokość Nagrody wynosi 20 zł.
b) jeżeli Uczestnik Programu zawrze za pośrednictwem Organizatora Umowę Ubezpieczenia OC z opcjami dodatkowymi (OC+NNW/ASSISTANCE lub innymi dodatkami) lub ubezpieczenie majątkowe (mieszkanie, dom, firma, rolne) przy której wysokość rocznej składki wynosić będzie od 800 zł. do 1099 zł. – to wysokość Nagrody wynosi 30 zł.
c) jeżeli Uczestnik Programu zawrze za pośrednictwem Organizatora Umowę Ubezpieczenia OC z opcjami dodatkowymi (OC+NNW/ASSISTANCE lub innymi dodatkami) lub ubezpieczenie majątkowe (mieszkanie, dom, firma, rolne) przy której wysokość rocznej składki wynosić będzie od 1100 zł. do 2500 zł – to wysokość Nagrody wynosi 40 zł.
d) jeżeli Uczestnik Programu zawrze za pośrednictwem Organizatora Umowę Ubezpieczenia OC z opcjami dodatkowymi (OC+NNW/ASSISTANCE lub innymi dodatkami) lub ubezpieczenie majątkowe (mieszkanie, dom, firma, rolne) przy której wysokość rocznej składki wynosić będzie powyżej 2501 zł. – to wysokość Nagrody wynosi 60 zł.
3. Uczestnik Programu nabywa prawo do otrzymania Nagrody, o ile spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Programie.
4. Po weryfikacji spełnienia warunków Programu, Nagroda określona w ust. 2, zostanie wysłana Uczestnikowi Pocztą Polską listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany w Karcie. Uczestnik może odebrać Nagrodę osobiście pod adresem: ul. Poznańska 74B/1, 62-510 Konin.
5. Organizator nie wypłaca równowartości Nagrody w gotówce, ani też nie wydaje jej w jakiejkolwiek innej formie niż wskazana w pkt. 2.
6. Dostarczenie Nagrody Uczestnikowi Programu za pośrednictwem Poczty Polskiej następuje na koszt Centrum Polis. Nagroda jest wysyłana niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zapłaty Składki lub jej ostatniej raty, pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków otrzymania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie powstały po stronie Uczestnika Programu z winy Poczty Polskiej, w tym na skutek doręczenia przez Pocztę Polską przesyłki z Nagrodą osobie, która odbierze przesyłkę pod adresem wskazanym w Kacie przez Uczestnika.
7. Uczestnik może otrzymać dowolną liczbę Nagród, przy czym ilość Nagród uzależniona jest od ilości zawartych Polis w okresie trwania Programu oraz od wysokości składki z każdej z tych Polis.
8. W ramach Programu Organizator prowadzi niezbędną do prawidłowego rozliczenia zobowiązań podatkowych ewidencję osób obdarowanych, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.
9. W przypadku, kiedy suma nagród dla jednego Uczestnika będącego osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej przekroczy w danym roku kalendarzowym kwotę 200 zł. (słownie: sto złotych) Organizator sporządzi deklarację PIT-8C, której jeden egzemplarz przekaże Uczestnikowi, a drugi właściwemu miejscowo urzędowi skarbowemu.
10. Jeżeli Uczestnik będzie prowadził działalność gospodarczą (Przedsiębiorca), to nie może on skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. W takim przypadku Uczestnik (Przedsiębiorca) jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego.
11. W celu prawidłowego określenia czy Uczestnik Programu prowadzi, czy nie prowadzi działalności gospodarczej, zobowiązany jest on do złożenia oświadczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

§ 6 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.Wszelkie reklamacje dotyczące Programu, należy zgłaszać w formie pisemnej – listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście na adres: Centrum Polis sp. z o.o., ul. Poznańska 74B/1, 62-510 Konin, z dopiskiem „Reklamacja – Program Promocyjny „Z naszą polisą zyskujesz więcej”.
2. Reklamacje powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji lub od dnia, w którym Uczestnik dowiedział się o zajściu takiego zdarzenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego, jak również krótki opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Centrum Polis w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Centrum Polis Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony pisemnie, mailem na adres wskazany w Karcie, listem poleconym lub telefonicznie, przy czym informacja telefoniczna dopuszczalna jest jedynie w przypadku uwzględnienia reklamacji.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Program Promocyjny trwa od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.
2. Zakończenie Programu przez Organizatora nie będzie miało wpływu na otrzymanie przez Uczestnika Nagrody, pod warunkiem, że Uczestnik zawrze w jego okresie Polisę oraz opłaci w całości najpóźniej w ostatnim dniu jej obowiązywania.
3. Przystąpienie do Programu oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.centrumpolis.pl oraz w wybranych placówkach współpracujących z Organizatorem.
5. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania Regulaminu, przy czym po każdej modyfikacji jego aktualną treść zamieści bezzwłocznie na stronie internetowej: www.centrumpolis.pl oraz w wybranych placówkach współpracujących z Organizatorem. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw nabytych przed dokonaniem zmiany.
6. W Programie nie mogą wziąć udziału pracownicy lub współpracownicy Centrum Polis, członkowie ich rodzin oraz stali partnerzy życiowi.
7. Prawa i obowiązki Uczestników Programu nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób, w szczególności pomiędzy Uczestnikami lub między Uczestnikami i osobami trzecimi.
8. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa.
9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2021 r.Pobierz regulamin z załącznikami.

Pobierz